I m p r e s s u m :

Norbert Lamping
Tegernseer Landstr. 25
81541 Monachium
, Niemcy
Telefon:
+49-89-1891 2457
E-Mail:
Wyślij wiadomość z formularzem

P o d s u m o w a n i e     m o j e j     p o l i t y k i     p r y w a t n o ś c i :

 • Niniejsza strona internetowa ma charakter czysto prywatny i nie realizuje interesów handlowych, takich jak zakup, sprzedaż, reklama lub usługi.
 • Ta strona nie używa plików cookies, śledzenia, analizy Goolge, przycisków Facebooka itp. To sprawia, że trudniej dla firm internetowych szpiegować odwiedzających moją stronę.
 • Tylko pliki dzienników serwera mojego dostawcy sieci webspace dają mi informacje o odwiedzających moją stronę.
 • Serwery mojego niemieckiego dostawcy usług webspace znajdują się w Niemczech, więc podlegają ścisłym niemieckim i europejskim przepisom o ochronie danych.
 • Ta strona nie zawiera żadnych reklam i dlatego nie korzysta z Google AdSense lub innych technik problematycznych.
 • Stworzyłem wszystkie mapy na mojej stronie z szablony bez tantiem bez korzystania z Google Maps, Bing Maps, Apple Maps.
 • Okno wyszukiwania w prawym górnym rogu korzysta z Google, ale transfer danych do Google jest w dużej mierze anonimizowany za pomocą DuckDuckGo.
 • Moje formularze kontaktowe nie mają obowiązkowych pól i mogą być używane anonimowo, na przykład bez podania imienia i nazwiska lub adresu e-mail. Zawartość formularzy jest przesyłana za pośrednictwem bezpiecznego połączenia https.


S z c z e g ó ł o w a     P o l i t y k a     p r y w a t n o ś c i :

Poniższa Szczegółowa Polityka prywatności została przygotowana przy użyciu wzoru oświadczenia o ochronie danych firmy prawniczej Weiß & Partner.

Dane osobowe (zwane dalej zazwyczaj "danymi ") są przetwarzane przeze mnie tylko w niezbędnym zakresie w celu zapewnienia funkcjonalności i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o naturze, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, jeśli sam zdecydujemy się samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania. Ponadto I poinformować o zewnętrznych komponentów na mojej stronie internetowej. Te składniki są używane przez osoby trzecie do przetwarzania danych.

Moja Polityka prywatności ma następującą strukturę:

I. Informacje o osobie odpowiedzialnej
II. Prawa użytkowników i zainteresowanych stron
III. Informacje o przetwarzaniu danych
    i) dane serwera (pliki dziennika serwera)
    ii) prośby o kontakt/formularze e-mail
    iii) funkcja wyszukiwania GOOGLE(„CSE“)
    iv) funkcja wyszukiwania DuckDuckGo


I.    I n f o r m a c j e    o    o s o b i e    o d p o w i e d z i a l n e j
Stroną odpowiedzialną za Tę stronę internetową ("kontroler") dla celów prawa ochrony danych jest:

Norbert Lamping
Tegernseer Landstr. 25
81541 Monachium
, Niemcy
Telefon:
+49-89-1891 2457
E-Mail:
Wyślij wiadomość z formularzem


II.  P r a w a    u ż y t k o w n i k ó w    i    z a i n t e r e s o w a n y c h    s t r o n

Użytkownicy serwisu i zainteresowane strony mają prawo do:
 • Informacje o: czy dane są przetwarzane, które dane są przetwarzane, sposób przetwarzania danych, kopie danych (zob. także art. 15 RODO);
 • korekta lub wypełnienie niedokładnych lub niekompletnych danych (zob. także art. 16 RODO);
 • natychmiastowe usunięcie danych dotyczących ich (zob. także art. 17 RODO) lub, Alternatywnie, w zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie jest wymagane zgodnie z art. 17 (3) RODO, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • Otrzymywanie danych, które ich dotyczą oraz danych, które dostarczają, oraz przekazywania tych danych innym dostawcom/menedżerom (zob. także art. 20 RODO);
 • Skarga do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że dane ich dotyczące są przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych (zob. również art. 77 RODO).
Ponadto, dostawca strony internetowej jest zobowiązany poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawnia dane o wszelkich sprostowania lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania przeprowadzonego zgodnie z artykułami 16, 17 (1), 18 RODO. Obowiązek ten nie istnieje jednak w zakresie, w jakim komunikat ten jest niemożliwy lub wiąże się z nieproporcjonalnym obciążeniem. Użytkownik serwisu ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Zgodnie z artykułem 21 Rodo, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają również prawo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu danych ich dotyczących, pod warunkiem że dane są przetwarzane przez usługodawcę zgodnie z artykułem 6 (1) (f) RODO. W szczególności użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.


III.     I n f o r m a c j e    o    p r z e t w a r z a n i u    d a n y c h
Twoje dane przetwarzane podczas korzystania z mojej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, jak tylko cel jego przechowywania przestaje obowiązywać, pod warunkiem, że usunięcie tego samego nie narusza żadnych ustawowe obowiązki w zakresie składowania lub o ile nie ustalono inaczej poniżej w niniejszej polityce prywatności.


i)    d a n e    s e r w e r a    ( p l i k i    d z i e n n i k a    s e r w e r a )
Z przyczyn technicznych zbierane są dane przesyłane przez przeglądarkę internetową do mnie lub do mojego dostawcy serwera, szczególnie w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej strony internetowej. Te tak zwane pliki dzienników serwera zapisuj typ i wersję przeglądarki, systemu operacyjnego, strony internetowej, z której pochodził (referrer URL), strony internetowe na mojej stronie internetowej, datę i godzinę wizyty, a także adres IP, z którego odwiedziłeś moją stronę. Zebrane w ten sposób dane będą tymczasowo przechowywane, ale nie w powiązaniu z innymi danymi użytkownika. Podstawą tego składowania jest artykułem 6 (1) f) RODO. Mój uzasadniony interes leży w poprawie, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwie mojej strony internetowej.

Moim dostawcą webspace jest ALL-INKL.COM-Neue Medien Münnich, Hauptstrasse 68, 02742 Friedersdorf, Niemcy. Polityka prywatności mojego dostawcy webspace wyjaśnia, między innymi, że wszystkie serwery WWW znajdują się w Niemczech, i że dane są usuwane przez mojego dostawcę webspace po siedmiu dniach, chyba że do celów dowodowych wymagane jest dalsze składowanie. Kopie zapasowe są przechowywane przez 4 tygodnie.

ii)    p r o ś b y    o    k o n t a k t    /    f o r m u l a r z e    e - m a i l
Jeśli kontaktujemy się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu, listu lub w inny sposób, dostarczone dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Państwa prośby. Wszystkie formularze kontaktowe na mojej stronie nie zawierają żadnych obowiązkowych pól, co oznacza, że możesz wysłać mi wiadomość anonimowo, na przykład bez podania nazwiska lub adresu e-mail. Jeśli jednak oczekujesz odpowiedzi ode mnie, podanie opcji kontaktu miałoby sens. Zawartość formularzy kontaktowych jest przesyłana za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego (protokół https). Podstawą prawną tego przetwarzania jest artykuł 6 (1) b) lub f) Rodo. Twoje dane zostaną usunięte, jeśli Twoja prośba została ostatecznie odpowiedział i nie ma żadnych prawnych obowiązków zatrzymania, aby zapobiec usunięciu. W przypadku, gdy użytkownik dostarczy informacje, poprawki itp dotyczące kolekcji przedstawionej na mojej stronie internetowej, te informacje lub poprawki później mogą lub nie mogą być zintegrowane z moją stroną internetową, w zależności od mój wyboru.

iii)    f u n k c j a    w y s z u k i w a n i a    G O O G L E    ( " C S E " )
W przypadku wyszukiwania pełnotekstowego na mojej stronie internetowej używam wyszukiwarki niestandardowej Google (CSE). CSE to usługa świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwana dalej Google. Google posiada certyfikat w ramach tarczy prywatności UE-USA, zapewniając w ten sposób zgodność z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Rozszerzenie CSE umożliwia wyszukiwanie treści na stronie w pełnym tekście. Dostęp do tej funkcji wyszukiwania znajduje się w polu wyszukiwania Google Custom Search (na górze po prawej stronie). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) f) RODO. Mój uzasadniony interes jest w przyjazności dla użytkownika mojej stronie internetowej. Jeśli wyszukiwanie jest aktywowane przez wpisanie wyszukiwanych danych, Google wczytuje poszukiwane informacje. W tym samym czasie wyszukiwane terminy są przesyłane do Google w celu przeprowadzenia wyszukiwania i wyświetlenia wyników wyszukiwania.

vi)    f u n k c j a    w y s z u k i w a n i a    D u c k D u c k G o
W celu poprawy prywatności danych, używam "Google Custom Search" w związku z usługą DuckDuckGo, 20 Paoli Pike, Paoli, PA 19301, USA. DuckDuckGo na przykład uniemożliwia przesyłanie adresu IP do Google. DuckDuckGo przechowuje Twoje wyszukiwania, ale w sposób anonimowy, na przykład bez adresu IP i bez żadnych informacji o oprogramowaniu lub sprzęcie używanym do przesyłania danych. W związku z tym nie można przypisać kwerendy wyszukiwania do osoby. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności DuckDuckGo.

Google oferuje dalsze informacje, w szczególności na temat możliwości uniemożliwienia wykorzystywania Twoich danych pod następującymi linkami tutaj i tutaj. Nie powinno to jednak być konieczne dla Twojej wizyty na mojej stronie internetowej, ponieważ poprzez integrację DuckDuckGo Google ma tylko bardzo ograniczony dostęp do Twoich danych osobowych.


Strona startowa
Strona startowa