Zbieram porcelanki (zamkni?cia patentowe, pa??kowe, kab??kowe, krachle) z butelek od piwa z browarów ca?ego ?wiata.

Porcelanki z mojego zbioru pochodz? wy??cznie z browarów, zatem nie z rozlewni piwa, hurtowni, wód mineralnych, aptek itd. Mog? by? one nowe lub stare, zrobione z ró?norodnych materia?ów jak np. porcelana, tworzywa sztuczne, ebonit i inne.

Mój zbiór liczy obecnie blisko 9000 ró?nych porcelanek z browarów niemal 42 krajów. Z tego przedstawiam na swojej stronie oko?o 9000 zdj?? okazów z mojej kolekcji.

Ch?tnie wymieniam i kupuj? porcelanki do mojego zbioru.

W menu ?Wymiana? znajdziesz zdj?cia moich porcelanek przeznaczonych do wymiany.

W menu ?Kontakt? mo?esz wype?ni? formularz z wiadomo?ciami przeznaczonymi dla mnie. Niestety, nie znam j?zyka polskiego. Mówi? po niemiecku, angielsku, nieco po francusku. Je?li chcesz napisa? do mnie w j?zyku innym ni? niemiecki lub angielski stosuj prosz? proste, krótkie zdania w czasie tera?niejszym, najlepiej stosuj czasowniki w bezokoliczniku (ja kupi?, wymieni?, posiada?). Spróbuj? przet?umaczy? Twoj? wiadomo?? ze s?ownikiem w r?ku.


Immagemap um ein Land auszuwählen
EUROPY KANADA KUBA USA MEKSYK ARGENTYNA TUNEZJA LIBIA EGIPT AFRYKA PO?UDNIOWA ZAMBIA INDONEZJA AUSTRALIA ROSJA